Go lo le loi lo, le lo le loi lo
Go lo le loi lo, le loi loi loi lo 

Na Álaheadju lea silbaboallu
Go lole le loi lo le lo le loi lo lo

Guovdageaidnu lei varraniibi
Go lole le loi lo, le lole le lo lo

Kárášjohka lei goargo čoarvi
Go lole le loi lo, le lole le lo lo

Leavdnja Leavdnja lei giellamoivi
Go lole le loi lo, le lole le loi lo

Anárgielda lei gomu gállot
Go lole le loi lo, le lole le loi lo

Ohcejohka lei skoarremuoddá
Go lole le loi lo, le lole le loi lo

Buolbmát Buolbmát lei láhkačoarvi
Go lole le loi lo, le lole le loi lo

Unjárgielda lei rimbi rámbi
Go lole le loi lo, le lole le loi lo

Go lole le loi lo, le lole le loi lo
Go lole le loi lo, le lole le loi lo

Árbevirolaš